Kontakt
 
Email
e-mail

milan.mihale@t-zones.sk

 

telefon
Telefón

0905 466233

BratOS ponúka:
 
 • Vysokú úroveň služieb
 • Znalosti a odbornosti v rôznych odvetviach
 • Otvorený a praktický prístup
 • Prijateľnú cenu
 • Nestrannú a profesionálnu službu
 • Výcvik a školenie

ISO 9001Systém manažmentu kvality podľa normy ISO 9001 (SMK)


Poradenské a konzultačné služby pri budovaní a príprave systému manažmentu kvality (SMK) podľa normy ISO 9001
pred jeho certifikáciou zahrňujú nasledovné činnosti:

1. Žiadosť o službu
Vaša žiadosť je pre nás základným zdrojom informácií. Umožňuje nám vyhodnotenie predmetu Vášho podnikania, činnosti, ktoré zahŕňa.

2. Ponuka a zmluva
Na základe Vašich informácií vypracujeme ponuku vo forme návrhu zmluvy a osobne prekonzultujeme. Po podpísaní zmluvy zahájime plánovanie služby.

3. Harmonogram
Obojstranne dohodneme prijateľné termíny služby. Skúsenosť nám ukázala, že väčšina našich klientov víta určitú dobu na odstránenie zistených problémov ešte pred certifikáciou. Harmonogram je súčasťou zmluvy.

4. Analýza
Prvou etapou harmonogramu je „Analýza organizácie spoločnosti a súčasného stavu fungovania systému manažmentu kvality“, ktorá je spracovaná písomne po osobnej návšteve Vášho podniku v ktorej sú formulované aj nápravné opatrenia a obdržia ju obe strany.

5. Certifikácia
Po ukončení našej služby je pri certifikovaní Vášho systému certifikačnou organizáciou prítomný aj nás zástupca ako psychická a technická podpora. Túto službu poskytujeme bezodplatne.

6. Kontrolné návštevy
Po získaní certifikátu na Váš SMK, plánuje certifikačná organizácia kontrolné návštevy na overenie funkčnosti Vášho systému.

Ak prejavíte záujem, ponúkame Vám službu v tom zmysle, že v primeranom časovom predstihu preveríme Vás systém a navrhneme nápravné oparenia na odstránenie prípadných nedostatkov pred kontrolnou návštevou.

ISO 14001Systém environmentálneho manažmentu podľa normy ISO 14001 (EMS)


Poradenské a konzultačné služby pri budovaní a príprave systému environmentálneho manažmentu (EMS) podľa normy ISO 14001 pred jeho certifikáciou

Napriek tomu, že v dnešnej dobe si väčšina organizácii uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu je nutné i preukázať túto zodpovednosť. Certifikácia podľa ISO 14001 je prejavom Vášho zodpovedného prístupu k životnému prostrediu a schopnosti riadiť dopady Vašej činnosti na neho.

Postup služby je obdobný ako pri budovaní systému manažérstva kvality a systém environmentálneho manažmentu tvorí súčasť integrovaného systému manažérstva (SMK+ EMS).

OHSAH 18001Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
podľa špecifikácie OHSAS 18001

Poradenské a konzultačné služby pri budovaní a príprave systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa špecifikácie OHSAS 18001 pred jeho certifikáciou

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci tvorí dôležitú súčasť riadenia organizácie, v úzkej spojitosti s aplikovateľnými právnymi a ďalšími požiadavkami SR. Je preto prirodzené, že systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, organizácie postupne zahŕňajú do vybudovaného systému SMK alebo EMS, alebo budujú tieto systémy súčasne.

Prečo práve OHSAS?
Špecifikácia OHSAH 18001 je úplne kompatibilná s normami ISO 9001 a ISO 14001. Pretože manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vybudovaný podľa tejto špecifikácie nie je izolovaným systémom, ale je možné ho priamo naviazať na SMK a EMS a prejsť tak ku kvalitatívne vyššej úrovni riadenia k tzv. integrovanému systému manažmentu.

 

Vybudujte firemnú kultúru
Prostriedky a úsilie vložené do starostlivosti o Vašich zamestnancov nie sú vyhodené oknom. Z vysokého štandardu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci profitujú zamestnanci, zákazníci, akcionári aj vedenie spoločnosti. Motivácia zamestnancov je vyššia v bezpečnom a pracovne príjemnom prostredí, čo sa pozitívne odráža na hospodárskych výsledkoch spoločnosti.

Nové právne a iné požiadavky kladú stále vyššie nároky na bezpečnosť pracovného prostredia a ich porušenie môže viesť od pokút a pracovne-právnych sporov, až ku strate dobrého mena spoločnosti.

Ak si vybudujete a budete ďalej rozvíjať certifikovaný systém riadenia bezpečnosti práce, získate väčšiu istotu, že svoje zdroje využívate optimálne.

Kurzy pre manažérov a interných audítorov  


BRATOS Vám môže ponúknuť kurzy pre interných audítorov v oblastiach, v ktorých budete certifikovaní.

 

 • Interný audítor kvality
 • Udržovanie kvalifikácie interných audítorov
 • Interný audítor EMS
 • Interný audítor bezpečnosti práce OHSAS
 • Interný audítor integrovaného systému SMK, EMS a OHSA

Kurz je zakončený písomným testom, po jeho úspešnom absolvovani bude každému internému audítorovi odovzdané kvalifikačné osvedčenie.

Zároveň ponúkame i kurzy SMK, EMS a OHSAS pre manažérov podnikov.

Referencie

Desiatky firiem pripravených na úspešnú certifikáciu, bez jediného prípadu potreby opakovania certifikácie, v rôznych oblastiach národného hospodárstva, napr.:

jadrová energetika, energetické zariadenia, informačné technológie, elektronická ochrana, vývoj a výroba SW, elektrické ohrievače, svietidlá, výroba batérií, servis elektromotorov, strojárstvo, stavebníctvo, predaj a servis trackov, zariaďovanie interiérov